Browsing: முதல் பெண் கப்பல்படை தளபதி

முதல் பெண் கப்பல்படைத் தளபதி!

பாரசீக மன்னரான ஸெர்ஸெஸ் கிரேக்கத்துக்கு எதிராக நடத்திய கடற்போரில் பங்கேற்று சிறப்பான பங்காற்றிய ஆர்ட்டிமிஸியாவை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கண்டபடி புகழ்கிறார்கள்.