Browsing: Rudolphine Tables

3. ஜோகன்னஸ் கெப்லர் – FACTS OF SCIENTISTS – 3

கோள்கள் சூரியனை சுற்றிவரும் கால அளவின் இரு மடங்கானது, அவற்றின் நீள்வட்டச் சுற்றுப்பாதை அச்சின் கனசதுரத்தில் சரிவிகிதமாக இருக்கும்.