2 கிலோ மீட்டர் பனிப் பாளத்துக்கு அடியில் உயிருள்ள ஆறு #athanurchozhan #antartica #earth #earthfacts

Share

பூமியின் அதிசயங்கள்… அண்டார்டிகா பனிக் கண்டத்தில் புதிய அதிசயம்.. #athanurchozhan #antartica #earth #earthfacts

Leave A Reply