பெண் உடல் மட்டும்தான் ஆய்வுப் பொருளா? அறிவியலிலும் ஆணாதிக்கமா? #athanurchozhan #clitoris #nerves

Share

உடற்கூறு அறிவியலிலும் பெண் உடல் மட்டும் விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வுப்பொருளாக இருப்பது ஏன்? ஆணின் உணர்ச்சி நரம்புகள் குறித்து ஏன் ஆய்வு நடத்துவதில்லை? #athanurchozhan #clitoris #nerves

Leave A Reply