ஆல்ப்ஸ் பனியில் 5 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மனிதன்! Otzi the iceman – Athanur Chozhan

Share

ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மனிதனின் உடல் ஆல்ப்ஸ் பனியில் பத்திரமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி, அவன் எப்படி இறந்தான் என்பது பற்றிய கதை சுவாரசியமானது. இது ஒரு அறிவியல் அற்புதமாக கருதப்படுகிறது…

Leave A Reply