சுமதி விஜயகுமார்

பெண்ணியம் பேசும் பெண்களுக்கும் பெரியாரின் பெண்ணியம் பேசும் பெண்களுக்கும் வேறுபாடு என்ன? - சுமதி விஜயகுமார்

பெரியாரை ஆண்கள் விமர்சிப்பதை விட பெண்கள் விமர்சிப்பது மிக அவசிய தேவையாகவே எனக்கு தோன்றும்.  ஜாதி…

Load More
No results found