கோபுரம் கழுவப்போன தீவட்டிகள்

கோபுரம் கழுவப்போன தீவட்டிகள் – 11 – ராதா மனோகர்

திராவிட தேசங்களை வென்ற செருக்கு! வழுக்கியாற்றை வேடிக்கை பார்க்க போய் புத்தூர் நம்பியிடம் பிடிபட…

கோபுரம் கழுவப்போன தீவட்டிகள் – 10 – ராதா மனோகர்

புத்திமான் பலவான்? புத்துவெட்டூர் நம்பி படுவேகமாக தனது நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களை அழைத்து ஒரு ஆலோ…

கோபுரம் கழுவப்போன தீவட்டிகள் – 9 – ராதா மனோகர்

புத்தூர் நம்பியின் வரவு பாக்கியத்தம்மாளும் அவளது ஆலோசகர்களும் என்ன தான் நுணுக்கமாக திட்டங்கள் தீ…

கோபுரம் கழுவப்போன தீவட்டிகள் – 8 – ராதா மனோகர்

ஒவ்வொரு தேசங்களாக விழுந்து…! பாலவோரை வேந்தன் தலைகால் புரியாமல் மகிழ்ச்சியில் குதித்தான். பாக்கிய…

கோபுரம் கழுவப்போன தீவட்டிகள் – 7 – ராதா மனோகர்

மேடைபோட்டு நாடகம் ஆரம்பம்! பாலாவோரை நகரத்திலும் பாக்கியத்த மாளின் வழுக்கியாற்று தேசத்திலும் அரச …

கோபுரம் கழுவப்போன தீவட்டிகள் – 6 – ராதா மனோகர்

வீசும் காற்றிலும் போரின் வாடை பாக்கியத்தம்மாள் தங்களை தேடி வந்ததில் பெருமகிழ்ச்சி கொண்ட குலதிலகன…

கோபுரம் கழுவப்போன தீவட்டிகள் – 5 – ராதா மனோகர்

நிமித்தகாரியின் வேட்டைக்களம்! குலதிலகனின் தூதுவர்களாக வந்த பார்ப்பனர்களிடம் புன்னகையுடன் பேசிய ப…

கோபுரம் கழுவப்போன தீவட்டிகள் – 4 – ராதா மனோகர்

புதுவேஷம் போட்ட பார்ப்பனர்கள்! மிகுந்த மனவருத்தத்துடன் கொல்லா நோன்பை கடைப் பிடிக்க பார்ப்பனர்கள்…

கோபுரம் கழுவப்போன தீவட்டிகள் – 2 – ராதா மனோகர்

தொடங்கியது நிழல் நாடகம்! வழுக்கியாறு குளம் கட்டும் ஆரம்ப முயற்சிகளை பாக்கியத்தம்மாள் சத்தம் போடா…

கோபுரம் கழுவப்போன தீவட்டிகள் – 1 - ராதா மனோகர்

துரோகமும் தியாகமும்! பாலாவோரை பாலாவோரை நகரத்தை சுற்றி உள்ள முப்பது கிராமத்திலும் இன்று மிகப்பெரு…

Load More
No results found